Słownik

B2B (z ang. Business to Business) - zespół relacji pomiędzy: firmą a innymi firmami - pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. Są to także projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Nazwą tą określane są relacje usługowe oraz klasa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami. Dotyczyć one mogą różnego rodzaju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług.

Business Angels (Anioły Biznesu) - inwestorzy prywatni (osoby fizyczne) wspierający finansowo względnie niewielkimi kwotami przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu. Business Angels inwestując w projekt wnoszą do też niego np. swoje doświadczenie lub know-how. Najczęściej wspierają przedsięwzięcia znajdujące się w pierwszej fazie rozwoju.

Crossfinancing (z ang. Finansowanie Krzyżowe) - przeznaczenie części funduszy (maks. 10%) w ramach projektu na działania o innym charakterze. Np. w przypadku, gdy projekt polega na organizowaniu wystawy, sympozjum lub konferencji 10% środków przeznaczonych na jego realizację można zainwestować w działania inwestycyjne: zakup mebli, komputerów i innych elementów wyposażenia biura. W przypadku, gdy projekt ma charakter inwestycyjny (np. zakup maszyn) maks. 10% środków można przeznaczyć na szkolenia z obsługi zakupionych urządzeń.

Działanie 8.1 - działania wspierające tzw. e-usługi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.2 - działania wspierające projekty typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

eProcurement - forma systemu B2B - elektroniczny system obsługi zaopatrzenia, nazywany też systemem katalogowym. Sposób organizacji procesu zaopatrzenia od momentu otrzymania zlecenia przez dostawcę, aż do realizacji płatności przez odbiorcę. W ramach wymiany handlowej platformą B2B są katalogi elektroniczne i systemy informatyczne obsługujące zakupy.

E-usługa - forma usługi świadczonej całkowicie lub częściowo w sposób automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. Innymi ważnymi cechami e-usługi jest to, że polega ona na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet, jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana), jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). Od usługi w ujęciu tradycyjnym odróżnia ją ponadto brak udziału człowieka (lub minimalny udział) po drugiej stronie. Ważnym czynnikiem jest również to, że e-usługa elektroniczna musi spełniać warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie.

Fundusz Seed Capital (Fundusz Kapitału Zalążkowego) - forma funduszu inwestycyjnego angażującego się w nowe przedsięwzięcia we wczesnym etapie ich rozwoju, np. na etapie organizacyjnym, a więc w momencie obciążonym największym ryzykiem inwestycyjnym.

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa - grupa działań ukierunkowana na wspieranie różnych rodzajów przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Produkt cyfrowy - to plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Produktem cyfrowym mogą być m.in. dokumenty, pliki wideo lub audio, oprogramowanie.

Przedsiębiorstwo małe- przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników ,którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Przedsiębiorstwo średnie- przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Refundacja- zwrot poniesionych wydatków.

Startup - rozpoczynające działalność firmy, których polem działania jest Internet.

Venture Capital - kapitał inwestycyjny o charakterze średnio i długoterminowym oferowany przez wyspecjalizowane instytucje finansowe. Charakteryzuje się dużym stopniem ryzyka. Fundusze Venture Capital wspierają te formy działalności, które mają dużą szansę na odniesienie sukcesu ale z powodu wysokiego ryzyka nie mogłyby liczyć na przykład na wsparcie banków. Ceną za dofinansowanie przez Venture Capital jest jego duży udział w zyskach przedsięwzięcia lub wpływ na zarządzanie.

Wydatki kwalifikowane - wydatki, które podlegają zwrotowi firmie w ramach dofinansowania. Wydatki te określono w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej...". W przypadku składania wniosku o dotację wydatki kwalifikowane muszą być faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji.

Zasada pomocy de minimis - jest to pomoc publiczna dla firmy nienaruszająca konkurencji na rynku. Obecnie maksymalna wartość pomocy de minimis możliwej do udzielenia jednej firmie wynosi 200 000 EUR (liczone dla trzech ostatnich lat budżetowych).  

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag