Definicja e-pracy

Definicja

E-usługi oferowane w ramach rekrutacji pracowników obejmują wszelkie działania wykorzystujące technologię Internetu i współpracujących z nią multimediów w celu:

  • poinformowania potencjalnych kandydatów o firmie, warunkach zatrudnienia, oczekiwaniach i wymaganiach stawianych kandydatom oraz kształtowania pozytywnych postaw i motywacji do zatrudnienia
  • publikacji ofert osób i firm poszukujących odpłatnej lub nieodpłatnej formy zatrudnienia.

Pomimo coraz lepszej sytuacji na rynku pracy (według danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w październiku 2008 roku wynosiła 8.8%), to z powodu fluktuacji kadr oraz emigracji zarobkowej istnieje ciągła potrzeba rozwoju e-usług w zakresie rekrutacji. Jak wynika z raportu „Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2007” opracowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 16,3% osób korzystających z Internetu szukało pracy i wysyłało oferty dotyczące zatrudnienia za jego pośrednictwem.

Badania przeprowadzone przez firmę Gemius S.A. „Rola Internetu w poszukiwaniu pracy” potwierdzają, że około 20% badanych otwarcie deklarowało poszukiwanie nowego zajęcia, a aż 80% aktywnych zawodowo internautów było taką zmianą potencjalnie zainteresowanych. Z badania wynika dodatkowo, że blisko 71% osób wykorzystywało Internet do działań związanych z poszukiwaniem pracy. Raport podaje także rezultaty badań na temat najważniejszych zalet Internetu pod względem wykorzystania e-usług w rekrutacji. (Wykres. 2.5.1).

Jak wynika z powyższych danych, e-usługi w ramach rekrutacji są bardzo popularną formą pozyskiwania nowych kadr. Wynika to także z coraz większej dostępności tego źródła informacji oraz bogactwa zgromadzonych w takich portalach ofert.

Wykres. Zalety wykorzystania Internetu w procesie poszukiwania pracy

 

Dostępność Internetu wpływa na większe zainteresowanie e-usługami w zakresie rekrutacji już nie tylko wśród specjalistów oraz wysoko wykwalifikowanych kadr, ale również:

  • osób określanych do tej pory mianem wykluczonych elektronicznie,
  • osób zamieszkałych na terenach wiejskich (44,9% ogółu bezrobotnych),
  • po 45 roku życia (32,4% ogółu bezrobotnych)
  • oraz osób o niskim podstawowym lub zasadniczym wykształceniu (58,6% ogółu bezrobotnych).
___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag