E-społeczeństwo HR

Opis e-usługi


Uzupełnieniem e-usług w ramach budowania e-społeczeństwa HR są dedykowane działania związane z budowaniem wizerunku pracodawców, tworzeniem społeczności pracowników tzw.: „networking” oraz osób poszukujących pracy poprzez wymianę doświadczeń i tzw. marketing szeptany. Wirtualne społeczności pozwalają na prezentację swoich profili zawodowych, posiadanych doświadczeń, wykształcenia, umiejętności i kompetencji zawodowych, itp.


Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z zamieszczaniem ofert portale biznesowe pozwalają na wymianę informacji i najlepszych praktyk na temat szeroko rozumianej polityki HR. Do podstawowych usług, jakie możemy znaleźć na tego typu portalach można zaliczyć:

 • funkcjonalność bloga lub forów tematycznych
 • budowanie relacji służbowych oraz prywatnych między pracownikami firm
 • specjalistyczne porady i artykuły o charakterze socjologicznym lub psychologicznym, związane z kształtowaniem i analizą rynku HR w Polsce i na świecie
 • ocenę pracodawców, stosowanych w firmach systemów nagród i kar, atmosfery pracy
 • porównywanie stawek płac dla danych branż
 • publikacje podstawowych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, walkę z mobbingiem i innymi formami łamania praw pracowniczych
 • szkolenia i programy rozwoju kompetencji
 • informacje o wydarzeniach, kongresach i warsztatach
 • aplikacje informatyczne do zarządzania kadrami, naliczania płac czy ewidencji czasu pracy.

 

Dostępność na rynku polskim - średnia
Istniejące portale nie pozwalają na pełne rozpoznanie rynku pracodawców, a przekazywane przez nie informacje wymagają wykorzystania wielu źródeł.

Popyt na rynku polskim - wysoki
Dostęp do rzetelnych informacji o pracodawcach, pozwalających na podjęcie świadomego wyboru pracodawcy, jest obecnie wciąż utrudniony. Popularność portali społecznościowych, utrzymująca się tendencja do poszukiwania pracy za pośrednictwem znajomych i krewnych (metoda stosowana przez 82% poszukujących pracy), oraz rosnące wymagania pracowników w stosunku do przyszłych pracodawców stanowią dodatkowy bodziec do rozwoju tego kierunku usług.

 

Bariery wejścia

 

Prawo – średnie.

Wymagana jest znajomość prawa zwłaszcza pod kątem prawa pracy oraz odpowiedzialności za publikowanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z:

 • ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883.
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 • wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dodatkowo niezbędna jest np. zewnętrzna wiedza ekspercka z zakresu prawa pracy i innych dziedzin regulujących rynek pracodawcy i pracownika.

Technologia – małe.
Przy tworzeniu portali zajmujących się tego typu usługami można wykorzystywać dowolne narzędzia programowania i tworzenia stron internetowych.

Finanse – średnie.
W zależności od zakresu oferowanych w ramach portalu usług.

Wiedza – wysokie.
Wymagana jest wiedza z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz doświadczenie w ramach kształtowania polityki HR. Ponadto niezbędna jest szeroka wiedza ekspercka na temat zagadnień socjologicznych i psychologicznych, znajomość procesów rynkowych i środowiska HR.

 

Perspektywy rozwoju

Tego typu portale wykazują  perspektywy rozwoju ze względu na fakt, że:

 • wymiana opinii na temat pracodawców oraz rozwój „networkingu” pozwalają na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji w sprawie zmiany zatrudnienia,
 • obie strony procesu rekrutacji poszukują rzetelnych informacji do budowania trwałych relacji biznesowych,
 • wśród pracowników istnieje ciągła potrzeba podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego oraz kreowania ścieżek kariery.

 

Przykładowe adresy

 

 

 

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag