Wielobranżowe e-oferty pracy

Podstawowym celem usługi jest umożliwienie dotarcia jak najszerszej liczby internautów poszukujących pracy do wielobranżowej oferty stanowisk oraz wsparcie firm i instytucji w procesach rekrutacji zewnętrznej pracowników.


Tego typu portale posiadają oferty usług przeznaczone dla obu stron rynku pracy. Pozwalają zakładać spersonalizowane konta, zamieszczać oferty i dokumenty aplikacyjne, przeszukiwać, według wielokryterialnych wskaźników, najbardziej dopasowane do potrzeb użytkowników oferty.
Z kolei firmy współpracujące z portalem mają możliwość zamieszczania ofert oraz kształtowania wizerunku swojej organizacji jako pracodawcy.


Takie portale posiadają dość sztywny zakres usług. Możemy do niego zaliczyć:

 • umieszczanie ofert stanowisk oraz gromadzenie dokumentów rekrutacyjnych osób poszukujących pracy
 • przeszukiwanie ofert pracy oraz dokumentów aplikacyjnych według założonych przez użytkownika kryteriów
 • powiadomienia o ofertach za pomocą: alertów i kanałów RSS1
 • moduły aplikowania na oferty
 • dostęp do serwisów mobilnych
 • dostęp do specjalistycznych porad, wskazówek i testów w temacie tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz planowania ścieżek kariery czy rozwoju osobistego
 • emitowanie informatorów oraz prowadzenie działań badawczych.

Część portali prowadzona jest przez specjalistyczne firmy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR z ang. Human Recources). Wówczas oferta usług poszerzona jest dodatkowo o proces selekcji kandydatów oraz prowadzenie zintegrowanej polityki kadrowej firmy.

 

Dostępność na rynku polskim
Jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma e-usług związanych z rekrutacją. Tego typu usługi prowadzą wszystkie działające na rynku agencje pośrednictwa pracy oraz większość ogólnopolskich i lokalnych serwisów informacyjnych.

Popyt na rynku polskim - wysoki
Popyt na polskim rynku na tego typu usługi możemy określić jako wysoki. Jeden z najbardziej znanych portali odnotowuje miesięcznie około 37 milionów operacji na swojej stronie, umożliwia dostęp do aplikacji ponad 72 000 kandydatów z kraju oraz ponad 170 000 ze świata.

 

Bariery wejścia

Prawo – średnie
Wymagana jest znajomość prawa zwłaszcza pod kątem: prawa pracy oraz odpowiedzialności za publikowanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z:

 • ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883.
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 •  wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Technologia – małe
Przy tworzeniu portali zajmujących się tego typu usługami można wykorzystywać dowolne narzędzia programowania i tworzenia stron internetowych.

Finanse – średnie
Koszty wiążą się z poniesieniem nakładów na uruchomienie portalu oraz akcją promocyjną w celu zaistnienia na rynku i pozyskania jak największej liczny ofert.

Wiedza – średnie
Wymagana jest wiedza z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz doświadczenie w ramach kształtowania polityki HR dla firm).
 

Inne
Uzyskanie odpowiedniej pozycji na rynku, jako firmy oferującej profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji.

 

Perspektywy rozwoju - średnie
Jest to dojrzały rynek, gdzie z jednej strony z każdym dniem przybywają setki użytkowników i firm poszukujących wzajemnych relacji biznesowych, a z drugiej strony jest on opanowany przez znane i bardzo już popularne marki usługodawców. Perspektywy rozwoju tych portali wiążą się z rozszerzeniem posiadanych ofert o te skierowane dla osób wykluczonych technologicznie, czy niepełnosprawnych.
Na tym rynku brak jest innowacyjności, oferty konkurentów są bardzo zbliżone. W związku z rosnącym popytem na pracowników o ściśle określonych kompetencjach i bogatym, kierunkowym doświadczeniu, przewidywać należy wzmocnienie pozycji portali branżowych.

Przykładowe adresy

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag