Pierwszy rok działania Funduszu Pożyczkowego

10 lipca 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące efekty realizacji pilotażu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji – unikatowego rozwiązania łączącego finansowanie udziałowe i dłużne innowacyjnych start-upów. W ocenie prezes PARP Bożeny Lublińskiej-Kasprzak Fundusz okazał się dużym sukcesem.

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji został uruchomiony w czerwcu 2013 roku i ma za zadanie wypełniać lukę pomiędzy finansowaniem stricte zalążkowym (faza zasiewu), oferowanym przez takie instrumenty jak np. Działanie 3.1 PO IG, a pozyskaniem kolejnych rund finansowania.

 


Początkowa kapitalizacja Funduszu wynosiła 45 mln zł, jednakże w wyniku zainteresowania instrumentem zarówno ze strony innowacyjnych startup-ów, jak i inwestorów kapitałowych, tj. aniołów biznesu i funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital, dwukrotnie podjęto decyzję o dalszym dokapitalizowaniu funduszu - najpierw do kwoty 65 mln zł, a następnie do 100 mln zł.

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji jest funduszem skierowanym do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju. Przedsiębiorca będący w spółce kapitałowej może aplikować o udzielenie pożyczki w kwocie nie niższej niż 200 tys. zł i nie większej niż 2 mln zł.

Wysokość pożyczki nie może przewyższać dwukrotności środków pozyskanych od inwestora w drodze emisji udziałów lub akcji. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 6,5 proc. rocznie. 

Pożyczka może być udzielona na dwa cele:

1. Uruchomienie działalności gospodarczej – w tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na okres kredytowania nawet do 8 lat przy możliwości skorzystania z karencji w spłacie odsetek do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie kapitału do 60 miesięcy.

2. Wzrost i rozszerzenie działalności gospodarczej – w tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na okres kredytowania do 6 lat przy możliwości skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy.

Dzięki lewarowaniu środków prywatnych znacznie zwiększają się szanse rynkowe projektu, a tym samym obniża się ryzyko inwestycyjne. Pozwala to na finansowanie potencjalnie przełomowych projektów, które w związku z wysokim ryzykiem nie mogłyby być przedmiotem inwestycji wyłącznie kapitału prywatnego.

Spodziewany efekt wprowadzenia tego instrumentu finansowania to pobudzenie rynku inwestycji kapitałowych na wczesnych fazach rozwoju, jak i podniesienie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Ocena projektów następowała dwuetapowo – ocena formalna była dokonywana przez pracowników PARP, natomiast oceny merytorycznej dokonywał Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli m.in. rynku kapitałowego. Ocena merytoryczna była dokonywana na podstawie wniosku aplikacyjnego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego, co pozwalało inwestorom na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości, a także w przypadku projektów nierekomendowanych – przekazywać wskazówki, co można w projekcie zmodyfikować, by miał on większe szanse na rynku. Biorąc powyższe pod uwagę Fundusz nawet, gdy nie rekomendował projektu miał wpływ na jego potencjalny rozwój i być może realizację w przyszłości.

Łącznie Komitet Inwestycyjny rekomendował 58 projektów na kwotę 96 444 832 zł.

Na koniec czerwca 2014 r. wszystkie 58 umów pożyczek zostało zawartych i do tej pory wypłacono 37 transz pożyczek na kwotę 26 743 274,52 zł.

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji: śniadanie prasowe

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania uwag