Szukaj na forum


Forum: Spotkania z ekspertem

Masz problem z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, realizacją umowy, wprowadzeniem zmian, rozliczeniem projektu? Na pytania odpowiedzą nasi eksperci.

29.04.2011 r. dyskusja z ekspertem PARP - Rozliczanie projektów w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG
odpowiedzi: 28
odwiedzin: 41794

Jeżeli dobrze zrozumiałam odpowiedź na pytanie 4. to z prowadzonej informatycznej ewidencji księgowej ma wynikać, w jakim stopniu każdy wydatek jest finansowany w poszczególnych źródeł. Problem w tym, że my tylko zakładamy, że każdy z wydatków zostanie dofinansowany w 85%, natomiast PARP może uznać po weryfikacji wniosku lub kontroli część lub całość danego wydatku za niekwalifikowaną i wtedy ta proporcja się zmienia. czy ewidencja księgowa ma wykazywać tylko tą ostateczną proporcję (która będzie znana dopiero po kotroli na koniec projektu), czy również wszelkie zmiany po drodze?

Edyta Michalak pisze -

 

Katarzyna Marciniak pisze -

Mam kilka pytań dotyczących wskaźników i utrzymania trwałości projektu:

3. Jak wygląda kwestia zmian prawno-organizacyjnych w spółce beneficjenta w okresie trwałości projektu? Czy również należy pytać o zgodę PARP, tak jak to jest w trakcie realizacji projektu? Przykładowo, projekt kończy się 30 czerwca 2011, w lipcu 2011 jeden z udziałowóch chce odsprzedać większość swoich udziałów w spółce pozostałym dwum udziałowcom spółki beneficjenta. Czy taka zmiana wymaga zgody PARP?

4. Jak interpretować zapis w umowie mówiący o tym, że baneficjent w ramach odrębnej dokumentacji księgowej ma zapewnić kontrolę zachowania proporcji pomiędzy płatnościami z PARP i BGK? Czy mam przez to rozumieć, że dla każdego wydatku projektu mamy mieć rozbite w ewidencji księgowej ile zostało sfinansowane przez Beneficjenta, ile przez PARP a ile przez BGK, czy wystarczy że na odrębne konta księgowe będą ksiegowane transze przelewane przez BGK i PARP tak, aby można było wydrukować zestawienie płatności otrzymanych z tych dwoch źródeł?

 

3. W przypadku zmian prawno- organizacyjnych w statusie należy niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia o zamiarze dokonania zmian oraz wskazać jak takie zmiany wpłyną na realizację Projektu.

4. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie o Warunkach wypłaty dofinansowania beneficjent do rozliczenia wniosku o płatność zobowiązany jest złożyć kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesione wydatki, opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu; dowody księgowe powinny zawierać: nazwę (tytuł) Projektu wynikającą z Umowy, datę zawarcia i numer Umowy, opis związku wydatku z Umową, informację o procencie i kwocie współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe wynika z faktu zobowiązania Beneficjenta do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja prowadzona przez Beneficjenta powinna zapewniać również kontrolę utrzymania proporcji pomiędzy płatnościami ze środków europejskich a dotacją celową.

 Przykładowy opis wydatku: przy założeniu 85% intensywności dofinansowania przewidzianego w Umowie o dofinansowanie w przypadku Faktury VAT o wartości całkowitej brutto 122,00 zł, netto 100,00 zł, wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 100,00 zł, wówczas dofinansowanie wynosi 85,00 zł. Kwota odpowiadająca dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Płatnik - BGK) w tym przypadku wynosi 72,25 zł, natomiast kwota odpowiadająca dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu państwa ( Płatnik - PARP) wynosi 12,75 zł .

Dziękuję Państwu za pytania, niestety nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie, wobec czego odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone w najblizszym czasie. Zapraszamy do udziału w kolejnej dyskusji. Informacja na temat kolejnego spotkania zostanie umieszczona na www.web.gov.pl

Pozdrawiamy,

Edyta Michalak

Karolina Bakalarska

Elżbieta Tomaszyk pisze -

Witam,

Projekt kończy się 30 września 2011. W jaki sposób rozwiązać problem płatności za usługi i wynagrodzenia, tak aby były dokonane przed zakończeniem okresu realizacji projektu - wynagrodzenia wypłacane są na początku kolejnego miesiąca, a np. faktura za telefon po zakończeniu danego miesiąca.

W przypadku wynagrodzeń za wrzesień 2011 r., aby wydatek mógł zostać uznany w całości za kwalifikujący się do objęcia wsparciem należy to wynagrodzenie wypłacić pracownikom najpóźniej ostatniego dnia okresu kwalifikowalności jak również zapłata składek do ZUS oraz podatku do US za pracowników zaangażowanych w realizację Projektu musi zostać dokonana najpóźniej ostatniego dnia okresu kwalifikowalności wydatków. W przeciwnym wypadku wydatki zostaną uznane tylko w takiej części, w której zostaną poniesione w okresie realizacji Projektu, ale mimo wszystko Beneficjent będzie musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające zapłatę, pełnego wynagrodzenia, mimo iż zostanie opłacone w terminie późniejszym.

Ponadto, w przypadku zakupu towarów lub usług Faktura musi zostać wystawiona oraz opłacona w okresie kwalifikowalności wydatków, w przeciwnym wypadku nie ma możliwości uznania przedmiotowego wydatku, jako kwalifikującego się do objęcia wsparciem.

Krzysiek Szewczyk pisze -

1. Co dzieje się w sytuacji, gdy firma nie uzyskuje zapisanego we wniosku zysku oraz wyników wskaźnika efektywności? Czy umowa zostaje wypowiedziana z koniecznością zwrotu środków czy wystarczy, że firma będzie wykazywała rentowność?
2. Co dzieje się, gdy w okresie trwałości firma nie będzie osiągała w ogóle zysków?
3. Jaka może być kwota pierwszej zaliczki i czy istnieje możliwość zaplanowania takich terminów zaliczek i refundacji, by własne koszty ponieść na sam koniec projektu?

Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie płatności. O zaliczkę możecie Państwo wystąpić w dowolnym momencie czasowym, ale czym wcześniej tym jej wysokość jest większa.

Nie ma możliwości ponoszenia własnych kosztów na koniec projektu, ponieważ w ciągu całej realizacji projektu należy zapewnić współfinansowanie ze środków własnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapis, iż zgodnie z paragrafem 4 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Projektu. Ograniczenie to wynika z określonego w Umowie poziomu dofinansowania oraz ograniczeń przy przyznawaniu dofinansowania wynikającego z Rozporządzenia.

 

Klaudia Patok pisze -

 

Witam,

Co należy wpisać w polu „data zapłaty” w postępach finansowych->zestawienie dokumentów, gdy data zapłaty za 1 zdarzenie dzieli się na 2 przelewy o różnych datach?

Pozdrawiam

Należy wpisać dwie daty płatności

Katarzyna Marciniak pisze -

Mam kilka pytań dotyczących wskaźników i utrzymania trwałości projektu:

3. Jak wygląda kwestia zmian prawno-organizacyjnych w spółce beneficjenta w okresie trwałości projektu? Czy również należy pytać o zgodę PARP, tak jak to jest w trakcie realizacji projektu? Przykładowo, projekt kończy się 30 czerwca 2011, w lipcu 2011 jeden z udziałowóch chce odsprzedać większość swoich udziałów w spółce pozostałym dwum udziałowcom spółki beneficjenta. Czy taka zmiana wymaga zgody PARP?

4. Jak interpretować zapis w umowie mówiący o tym, że baneficjent w ramach odrębnej dokumentacji księgowej ma zapewnić kontrolę zachowania proporcji pomiędzy płatnościami z PARP i BGK? Czy mam przez to rozumieć, że dla każdego wydatku projektu mamy mieć rozbite w ewidencji księgowej ile zostało sfinansowane przez Beneficjenta, ile przez PARP a ile przez BGK, czy wystarczy że na odrębne konta księgowe będą ksiegowane transze przelewane przez BGK i PARP tak, aby można było wydrukować zestawienie płatności otrzymanych z tych dwoch źródeł?

3. W przypadku zmian prawno- organizacyjnych w statusie należy niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia o zamiarze dokonania zmian oraz wskazać jak takie zmiany wpłyną na realizację Projektu.

4. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie o Warunkach wypłaty dofinansowania beneficjent do rozliczenia wniosku o płatność zobowiązany jest złożyć kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesione wydatki, opisane w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu; dowody księgowe powinny zawierać: nazwę (tytuł) Projektu wynikającą z Umowy, datę zawarcia i numer Umowy, opis związku wydatku z Umową, informację o procencie i kwocie współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe wynika z faktu zobowiązania Beneficjenta do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja prowadzona przez Beneficjenta powinna zapewniać również kontrolę utrzymania proporcji pomiędzy płatnościami ze środków europejskich a dotacją celową.

 Przykładowy opis wydatku:przy założeniu 85% intensywności dofinansowania przewidzianego w Umowie o dofinansowanie w przypadku Faktury VAT o wartości całkowitej brutto 122,00 zł, netto 100,00 zł, wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 100,00 zł, wówczas dofinansowanie wynosi 85,00 zł. Kwota odpowiadająca dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Płatnik - BGK) w tym przypadku wynosi 72,25 zł, natomiast kwota odpowiadająca dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu państwa ( Płatnik - PARP) wynosi 12,75 zł .

Katarzyna Marciniak pisze -

Mam kilka pytań dotyczących wskaźników i utrzymania trwałości projektu:

1. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na Beneficjencie w okresie trwałości projektu czyli w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu? W umowie jest to określone w sposób bardzo ogólny - trzeba nadal świadczyć stworzoną e-usługę i finansować koszty tego ze środków własnych. Czy należy bazować na informacjach jakie beneficjent wpisał we wniosku o dofinansowanie w punkcie dotyczącym trwałości projektu?

2. Czy w okresie trwałości projektu należy utrzymać wysokość wszystkich wskaźników produktu i rezultatu projektu? W naszym przypadku produkty to nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz portal i e-usługa, natomiast rezultaty to liczba nowozatrudnionych osób, wielkość przychodów ze świadczenia e-usługi oraz liczba pozyskanych klientów. Jeśli chodzi o wskaźniki porduktu to rozumiem, że nie możemy w okresie trwałości sprzedać nabytych środków trwałych i WNIP oraz kontynuować działalność portalu i świadczenie e-usługi. Co natomiast w przypadku wskaźników rezultatu? Czy co roku przez 3 lata musimy pozyskać takie same przychody i tyle samo nowych klientów dla e-usługi? Jeśli chodzi o utrzymanie zatrudnienia, to rozumiem, że należy utrzymać etaty na takich samych stanowiskach jak były, natomiast kwestia wysokości wynagrodzenia leży w gestii Beneficjenta?

 

1.

W świetle ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Artykuł 57 definiuje trwałość operacji/projektu następująco:

1. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

 

Określając deklarowane wartości wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, iż będą one przedmiotem kontroli na etapie realizacji, rozliczenia oraz trwałości projektu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowią zobowiązanie, którego niewypełnienie może uniemożliwić wypłatę dofinansowania oraz spowodować konieczność dokonania zwrotu wszystkich wcześniej otrzymanych środków publicznych w ramach projektu (zaliczek, refundacji) wraz z odsetkami. W związku z powyższym deklarowane wartości powinny być realne do osiągnięcia.

Powyższe wynika z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w którym każdorazowo Beneficjent określa poziom prognozowanych do osiągnięcia wskaźników.

2.

Zgodnie z § 8 ust 3 umowy Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu”, jako cele projektu rozumiane są założone wskaźniki, w związku z czym jeśli we wskaźnikach rezultatu zostały uwzględnione przychody oraz liczba klientów korzystających z e-usługi to w okresie trwałości Projektu wskaźniki te powinny być utrzymane na tym samym poziomie bądź wyższym, natomiast jest zostało wpisane zatrudnienie, koniecznym jest utrzymanie go przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu z tym, że Beneficjent ma możliwość dowolnego kształtowania warunków zatrudnienia poszczególnych pracowników – zarówno rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia, jak i stanowiska pracy. Jednocześnie, zmiany te nie mogą wpływać negatywnie na realizowany Projekt. Ponadto konieczne jest wykazanie związku zatrudnionej osoby z realizowanym Projektem, gdyż tylko te osoby stanowią o realizacji wskaźnika, a informacja o powiązaniu pracownika z Projektem, nawet częściowym, musi być zawarta w dokumentacji kadrowo-płacowej.

W przypadku wskaźników produktu Pani stanowisko o braku możliwości zbycia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz kontynuowanie działalności portalu i świadczenie e-usługi w okresie trwałości projektu jest słuszne.

 

1. W jaki sposób podać wiarygodne argumenty, iż ceny użyte we wniosku zostaną z dużym prawdopodobieństwem zaakceptowane przez grupę docelową? Co może być tym wiarygodnym argumentem?

2. Jeśli e-usługa opiera się na sprzedaży na abonament dwóch różnych produktów (e-usług), ale klient może kupić zarówno dwa, jak i jeden produkt, to czy przychody każdej z tych e-usług można traktować jako oddzielne źródła przychodów?

Katarzyna Marciniak pisze -

Mam kilka pytań dotyczących wskaźników i utrzymania trwałości projektu:

1. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na Beneficjencie w okresie trwałości projektu czyli w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu? W umowie jest to określone w sposób bardzo ogólny - trzeba nadal świadczyć stworzoną e-usługę i finansować koszty tego ze środków własnych. Czy należy bazować na informacjach jakie beneficjent wpisał we wniosku o dofinansowanie w punkcie dotyczącym trwałości projektu?

2. Czy w okresie trwałości projektu należy utrzymać wysokość wszystkich wskaźników produktu i rezultatu projektu? W naszym przypadku produkty to nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz portal i e-usługa, natomiast rezultaty to liczba nowozatrudnionych osób, wielkość przychodów ze świadczenia e-usługi oraz liczba pozyskanych klientów. Jeśli chodzi o wskaźniki porduktu to rozumiem, że nie możemy w okresie trwałości sprzedać nabytych środków trwałych i WNIP oraz kontynuować działalność portalu i świadczenie e-usługi. Co natomiast w przypadku wskaźników rezultatu? Czy co roku przez 3 lata musimy pozyskać takie same przychody i tyle samo nowych klientów dla e-usługi? Jeśli chodzi o utrzymanie zatrudnienia, to rozumiem, że należy utrzymać etaty na takich samych stanowiskach jak były, natomiast kwestia wysokości wynagrodzenia leży w gestii Beneficjenta?

 

1.

W świetle ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Artykuł 57 definiuje trwałość operacji/projektu następująco:

1. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

 

Określając deklarowane wartości wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, iż będą one przedmiotem kontroli na etapie realizacji, rozliczenia oraz trwałości projektu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowią zobowiązanie, którego niewypełnienie może uniemożliwić wypłatę dofinansowania oraz spowodować konieczność dokonania zwrotu wszystkich wcześniej otrzymanych środków publicznych w ramach projektu (zaliczek, refundacji) wraz z odsetkami. W związku z powyższym deklarowane wartości powinny być realne do osiągnięcia.

Powyższe wynika z instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w którym każdorazowo Beneficjent określa poziom prognozowanych do osiągnięcia wskaźników.

2.

Zgodnie z § 8 ust 3 umowy Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia założonych celów Projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu”, jako cele projektu rozumiane są założone wskaźniki, w związku z czym jeśli we wskaźnikach rezultatu zostały uwzględnione przychody oraz liczba klientów korzystających z e-usługi to w okresie trwałości Projektu wskaźniki te powinny być utrzymane na tym samym poziomie bądź wyższym, natomiast jest zostało wpisane zatrudnienie, koniecznym jest utrzymanie go przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu z tym, że Beneficjent ma możliwość dowolnego kształtowania warunków zatrudnienia poszczególnych pracowników – zarówno rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia, jak i stanowiska pracy. Jednocześnie, zmiany te nie mogą wpływać negatywnie na realizowany Projekt. Ponadto konieczne jest wykazanie związku zatrudnionej osoby z realizowanym Projektem, gdyż tylko te osoby stanowią o realizacji wskaźnika, a informacja o powiązaniu pracownika z Projektem, nawet częściowym, musi być zawarta w dokumentacji kadrowo-płacowej.

W przypadku wskaźników produktu Pani stanowisko o braku możliwości zbycia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz kontynuowanie działalności portalu i świadczenie e-usługi w okresie trwałości projektu jest słuszne.

 

Witam,

Co należy wpisać w polu „data zapłaty” w postępach finansowych->zestawienie dokumentów, gdy data zapłaty za 1 zdarzenie dzieli się na 2 przelewy o różnych datach?

Pozdrawiam

Edyta Michalak pisze -

[quote=Joanna P.]

Witam,
 zgodnie z umową o dofinansowanie "Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad" oraz - w odniesieniu do powyższego: "W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta".
W związku z powyższym dwa pytania:
1. Jeśli dokonuję zakupu poniżej 14 000 euro, rozumiem, że nie jestem zobowiązana do przeprowadzenia postępowania ofertowego i RIF/PARP nie może ode mnie żądać okazania 3 ofert?
Pytam, ponieważ nawet zdania w RIFach są podzielone. Jedne twierdzą, że nie trzeba, ale proszą, aby robić sobie np. zestawienia cenowe kupowanych sprzętów, inne - wymagają postępowania ofertowego na wszystko, co prowadzi do sytuacji, że beneficjent powinien przeprowadzać postępowanie ofertowe na zakup 5 długopisów...
2. Czy dla zakupów powyżej 14 000 euro, oferty powinniśmy oceniać wyłącznie pod względem ceny? Tzn. nie można umieścić w ogóle innych kryteriów wyboru w zapytaniu czy można, ale decydująca musi być cena?
Pozdrawiam

 

1.

Zgodnie z §12 umowy o dofinansowanie w przypadku zakupu towarów lub usług, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro Beneficjent musi pamiętać o ponoszeniu wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z jej realizacją. W niniejszym przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia postepowania ofertowego, jednakże zebranie ofert umożliwia udokumentowanie spełnienia ww. zasad. W przypadku zakupu przykładowych długopisów przeprowadzenie postępowania byłoby bezprzedmiotowe z uwagi na znikome rozbieżności w cenach oferowanego produktu.

2.

To od Pani zależy, jakie kryteria wyboru w ogłoszeniu zostaną umieszczone, umowa nie nakłada obowiązku przeprowadzenia postepowania przy wskazaniu wyłącznie kryterium ceny.

1. Co dzieje się w sytuacji, gdy firma nie uzyskuje zapisanego we wniosku zysku oraz wyników wskaźnika efektywności? Czy umowa zostaje wypowiedziana z koniecznością zwrotu środków czy wystarczy, że firma będzie wykazywała rentowność?
2. Co dzieje się, gdy w okresie trwałości firma nie będzie osiągała w ogóle zysków?
3. Jaka może być kwota pierwszej zaliczki i czy istnieje możliwość zaplanowania takich terminów zaliczek i refundacji, by własne koszty ponieść na sam koniec projektu?

Witam,

Projekt kończy się 30 września 2011. W jaki sposób rozwiązać problem płatności za usługi i wynagrodzenia, tak aby były dokonane przed zakończeniem okresu realizacji projektu - wynagrodzenia wypłacane są na początku kolejnego miesiąca, a np. faktura za telefon po zakończeniu danego miesiąca.

[quote=Joanna P.]

Witam,
 zgodnie z umową o dofinansowanie "Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad" oraz - w odniesieniu do powyższego: "W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta".
W związku z powyższym dwa pytania:
1. Jeśli dokonuję zakupu poniżej 14 000 euro, rozumiem, że nie jestem zobowiązana do przeprowadzenia postępowania ofertowego i RIF/PARP nie może ode mnie żądać okazania 3 ofert?
Pytam, ponieważ nawet zdania w RIFach są podzielone. Jedne twierdzą, że nie trzeba, ale proszą, aby robić sobie np. zestawienia cenowe kupowanych sprzętów, inne - wymagają postępowania ofertowego na wszystko, co prowadzi do sytuacji, że beneficjent powinien przeprowadzać postępowanie ofertowe na zakup 5 długopisów...
2. Czy dla zakupów powyżej 14 000 euro, oferty powinniśmy oceniać wyłącznie pod względem ceny? Tzn. nie można umieścić w ogóle innych kryteriów wyboru w zapytaniu czy można, ale decydująca musi być cena?
Pozdrawiam

Radek S pisze -

Witam,

W jakim przypadku można się starać o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania pozostałego dofinansowania)? Jak długo to trwa i kiedy następuje?

 

Zapisy dotyczące ubiegania się o zaliczkę precyzują zapisy par. 5 umowy o dofinansowanie. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania przypadającego na nierozpoczęte etapy. O zaliczkę możecie Państwo wystąpić w dowolnym momencie czasowym, ale czym wcześniej tym jej wysokość jest większa. Wnioski o płatność zaliczkową są rozpatrywane priorytetowo, staramy się, aby w kilka tygodni Beneficjent otrzymał dofinansowanie na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie.

Maciek Zielinski pisze -

 7. Projekt kończy się 30 czerwca 2012 roku, a wskaźniki rezultatu są na koniec 2012 roku. Ostatnie 3 miesiące projektu to kampania reklamowa. W trakcie tych trzech miesięcy kupimy emisje reklam w różnych mediach (np. kampania bannerowa), zapłacimy za nie przelewem do 30 czerwca i dostaniemy faktury od mediów czy agencji reklamowej, bo za reklamy płaci się z góry. Czy jest jakiś problem w tym, że reklamy te będą emitowane (czyli widoczne na stronach WWW mediów) także po zakończeniu projektu czyli 30 czerwca? Chodzi o to, że często kupuje się pewną liczbę odsłon czy kliknięć i nie sposób przewidzieć kiedy użytkownicy "wyklikają" zakupioną liczbę kliknięć.

Istnieje możliwość realizacji działań promocyjnych po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że cel projektu został osiągnięty.

Biorąc pod uwagę specyfikę działań promocyjnych, w uzasadnionych przypadkach, gdy w ramach umowy o dofinansowanie zrealizowany zostanie zakres rzeczowy i finansowy projektu (faktury lub innego dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej zostaną opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków), możliwe jest zaakceptowanie realizacji części zakresu rzeczowego po okresie kwalifikowalności wydatków.

 

Witam,

 

Podczas składania wniosków rozliczeniowych oraz wprowadzania zniam do harmonogramu rzeczowo finansowego napotkałem na duży problem.

RIF podczas weryfikacji złożonych dokumentów prosi o dostarczenie różnych dokumentów w celu wyjaśnienia niejasności. Jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe. Jednak nie mogę zrozumieć dlaczego na końcu procesu weryfikacji, który często trwa kilka miesięcy RIF nagle odrzuca wnioski powołując się na rozporządzenia/wytyczne (często podając dokładną datę), które nie są wymienione w umowie dotacyjnej.

Kiedy prosimy o udostępnienie nam tych wytycznych w celu zapoznania się z nimi, RIF mówi, iż są to wytyczne z PARP i nie mogą nam ich udostępnić. Podobnie jest w przypadku samego PARP. Prośby o udostępnienie tych wytycznych są rozpatrywane negatywnie.

W jaki sposób beneficjent ma prawidłowo prowadzić projekt skoro co chwila wprowadzane są nowe interpretacje, wytyczne i rozporządzenia, do których nawet nie ma dostępnu. Nigdy wcześniej nie było informacji, że ma wyjść jakaś wytyczna, która istotnie wpłynie na realizację projektu.

Nagle okazuje się, iż część kosztów nie zostaje nam uznana za kwalifikowalna ze względu na to, iż istaniała wytyczna ale nikt o niej nic nie wiedział. Przecież mając świadomość, iż PARP albo RIF interpretują jakieś zapisy w konkretny sposób bebeficjent realizowałby projekt zgodnie z tymi interpretacjami.Najgorsze jest również to, że na podstawie interpretacji, które pojawiły się w marcu zostały nam odrzucone wnioski złożone jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jak się to ma do faktu, iż prawo nie działa wstecz?

W efekcie dotacja jaką otrzymał beneficjent zamiast ułatwiać mu rozwijanie przedsiębiorstwa staje się dla niego problemem, który utrudnia prowadzenie firmy.

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie w/w interpretacji/wytycznych/rozporządzeń?

Dlaczego nie są one odrazu publikowane, żeby neneficjent mógł się z nimi zapoznać przed składaniem jakichkolwiek dokumentów ?

Oraz z kim można porozmawiać w PARP o tej sytuacji?

Pozdrawiam

Maciek Zielinski pisze -

 

Poniższe pytania dotyczą projektów z naboru w 2010 r.

6. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wszystkie wydatki są wpisane z dokładnością co do złotówki i nie ma możliwości bez aneksu zmienić np. kosztów zakupu różnych usług (zakładając, że nie ma możliwości skorzystania z "przesunięcia 10% między kategoriami", które miałoby sens, gdyby nie dotyczyło kategorii tylko po prostu poszczególnych wydatków; nie załatwia to niestety sytuacji, kiedy np. programista chce 200 złotych więcej, a grafik 100 złotych mniej - wtedy trzeba prosić o aneks, jak rozumiem). W związku z powyższym, żeby uniknąć aneksowania umowy po każdym etapie, czy można w zapytaniu ofertowym skierowanym do potencjalnych wykonawców określić przewidywaną kwotę za jakiś towar czy usługę i wybierać najbardziej korzystną ofertę na podstawie innych kryteriów niż cena, na przykład parametry techniczne, długość gwarancji, zabezpieczenie, doświadczenie oferenta itp.? Na przykład chcemy zatrudnić grafika i mówimy, że wynagrodzenie to 4,000 miesięcznie, a wybieramy ofertę tego, który ma najlepsze portfolio? Albo chcemy wykonać moduł oprogramowania za 100,000 złotych i wybieramy firmę, która ma największe doświadczenie w podobnych pracach?

Możliwe jest dokonanie przesunięć w ramach tej samej kategorii wydatków. Należy wtedy przedstawić do RIF właściwy Harmonogram rzeczowo – finansowy z opisanymi przesunięciami. Natomiast w zapytaniu ofertowym można wskazać przewidywaną kwotę za jakiś towar czy usługę w ramach Projektu i wskazać dodatkowe kryteria wyboru. Jednakże to od Pana zależy, jakie kryteria wyboru w ogłoszeniu zostaną umieszczone.

Maciek Zielinski pisze -

 

 

RIF rozpatruje wniosek o płatność w terminie 20 dni, następnie wniosek o płatność idzie do ponownej weryfikacji do PARP. Ile dni ma PARP na weryfikację wniosku o płatność? Jak można się dowiedzieć czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany (lub dlaczego nie)?

 

Wszystkie informacje odnośnie terminów są zawarte w umowie o dofinansowanie w § 7, jednak obecnie w umowach o dofinansowanie widnieje zapis, iż RIF i PARP weryfikuje wniosek Beneficjenta o płatność w terminie 40 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego wniosku.

W odpowiedzi na druga część pytania- RIF w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wypłaconym dofinansowaniu z PARP informuje Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.

 

Maciek Zielinski pisze -

 

Poniższe pytania dotyczą projektów z naboru w 2010 r.

4. Co oznacza zasada jawności i przejrzystości przy ponoszeniu wydatków związanych z projektem? Czy wszystkie wydatki wszystkich beneficjentów są jawne? Jakie obowiązki ten zapis umowy nakłada na beneficjenta?

 

W związku z dostarczaniem usług oraz dostawą towarów w ramach realizowanego projektu beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasady jawności, która przejawia się między innymi poprzez zapewnienie jednakowej dostępności do informacji wszystkim podmiotom występującym na rynku, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane wykonaniem określonej usługi bądź dostarczeniem określonego towaru. Natomiast zasada przejrzystości wskazuje na konieczność realizacji swoich działań w sposób rzetelny i zrozumiały dla innych podmiotów. Każdy zainteresowany/potencjalny usługodawca/wykonawca powinien mieć możliwość uczestnictwa w projekcie beneficjenta chociażby ze względu zasadę konkurencyjności. W związku z powyższym zasada jawności jest nieodzownym elementem zasady przejrzystości.

Maciek Zielinski pisze -

 

 3. Żeby zachować zasadę konkurencyjności w przypadku zakupów powyżej 14000 euro należy przedstawić 3 oferty, z których została wybrana najkorzystniejsza. Co konkretnie należy zrobić (jakie czynności wykonać) w przypadku zakupów na kwotę mniejszą niż 14000 euro lub też czego można nie robić w porównaniu do zakupu powyżej 14000 euro?

 

Zgodnie z §12 umowy o dofinansowanie w przypadku zakupu towarów lub usług, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro Beneficjent musi pamiętać o ponoszeniu wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z jej realizacją. W niniejszym przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia postepowania ofertowego, jednakże zebranie ofert umożliwia udokumentowanie spełnienia ww. zasad.

 

Witam,

W jakim przypadku można się starać o wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania pozostałego dofinansowania)? Jak długo to trwa i kiedy następuje?

Maciek Zielinski pisze -

 

Poniższe pytania dotyczą projektów z naboru w 2010 r.

2. Czy wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej określone w punkcie 26 wniosku o dofinansowanie są obligatoryjnymi wskaźnikami, o których mowa w umowie o dofinansowanie i które beneficjent ma osiągnąć pod groźbą zwrotu dotacji? Na przykład prognozowany był zysk w wysokości 500,000 złotych, a osiągnięto po trzech latach zysk w wysokości 300,000 złotych - czy beneficjent będzie musiał zwracać dotację? Jeśli, jak słyszałem, "każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie" to jakie będą kryteria tego, że niektóre firmy w podobnym przypadku będą miały zwracać dotacje, a inne nie? Zauważmy, że powoduje to nie tylko bankructwo firmy, ale bankructwo osoby, która poręczyła weksel, więc ktoś poręczający dotację powinien dokładnie wiedzieć na jakich warunkach będzie musiał zwrócić np. pół miliona złotych plus odsetki.

 

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowane „Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. We wniosku o dofinansowanie należy rozróżnić dwa typy wskaźników. Do pierwszych zaliczamy „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu” podawane w punkcie 20 wniosku. Z kolei drugim rodzajem wskaźników są „Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej” szacowane w punkcie 26 wniosku. Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej, jak sugeruje nazwa, służą do oceny projektu. Wskaźniki określane w punkcie 20 wniosku mają zastosowanie przy weryfikacji osiągnięcia celów realizacji projektu.

Należy mieć na uwadze, iż osiągnięcie zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie poziomu wskaźników efektywności ekonomicznej jest jednym z kluczowych elementów warunkujących uzyskanie przez projekt dofinansowania, co uzasadnia weryfikowanie jego osiągnięcia. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż stwierdzenie nieuzasadnionych rozbieżności danych rzeczywistych w stosunku do informacji zadeklarowanych we wniosku mających bezsporny wpływ na wynik oceny merytorycznej wniosku i przyznanie dofinansowania, może skutkować wypowiedzeniem umowy, zgodnie z zapisami § 8 Umowy o dofinansowanie.

Maciek Zielinski pisze -

 

1. Czy wspólnik lub członek zarządu firmy - beneficjenta może być kierownikiem projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej? Zakładając oczywiście, że w/w wydatek jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a w/w wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje i jest najlepszym kandydatem (choćby dlatego że sam ten projekt wymyślił i nikt inny nie wie jak go zrealizować)?

 

Poprzez dodanie ust. 3 w art. 3 w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu PARP wprowadzono definicję pracownika, pod niniejszym pojęciem należy rozumieć:

1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy;

2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;

Wobec powyższego, co do zasady nie ma przeciwskazań, aby członek zarządu lub udziałowiec spółki wykonywał na jej rzecz inne czynności niż związane bezpośrednio z zarządzaniem spółką i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie, niezależnie od formy zawartej umowy, niemniej jednak, zwracamy uwagę, iż PARP każdorazowo poddaje szczegółowej analizie, czy wybór został dokonany prawidłowo.

 

Mam kilka pytań dotyczących wskaźników i utrzymania trwałości projektu:

1. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na Beneficjencie w okresie trwałości projektu czyli w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu? W umowie jest to określone w sposób bardzo ogólny - trzeba nadal świadczyć stworzoną e-usługę i finansować koszty tego ze środków własnych. Czy należy bazować na informacjach jakie beneficjent wpisał we wniosku o dofinansowanie w punkcie dotyczącym trwałości projektu?

2. Czy w okresie trwałości projektu należy utrzymać wysokość wszystkich wskaźników produktu i rezultatu projektu? W naszym przypadku produkty to nabyte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz portal i e-usługa, natomiast rezultaty to liczba nowozatrudnionych osób, wielkość przychodów ze świadczenia e-usługi oraz liczba pozyskanych klientów. Jeśli chodzi o wskaźniki porduktu to rozumiem, że nie możemy w okresie trwałości sprzedać nabytych środków trwałych i WNIP oraz kontynuować działalność portalu i świadczenie e-usługi. Co natomiast w przypadku wskaźników rezultatu? Czy co roku przez 3 lata musimy pozyskać takie same przychody i tyle samo nowych klientów dla e-usługi? Jeśli chodzi o utrzymanie zatrudnienia, to rozumiem, że należy utrzymać etaty na takich samych stanowiskach jak były, natomiast kwestia wysokości wynagrodzenia leży w gestii Beneficjenta?

3. Jak wygląda kwestia zmian prawno-organizacyjnych w spółce beneficjenta w okresie trwałości projektu? Czy również należy pytać o zgodę PARP, tak jak to jest w trakcie realizacji projektu? Przykładowo, projekt kończy się 30 czerwca 2011, w lipcu 2011 jeden z udziałowóch chce odsprzedać większość swoich udziałów w spółce pozostałym dwum udziałowcom spółki beneficjenta. Czy taka zmiana wymaga zgody PARP?

4. Jak interpretować zapis w umowie mówiący o tym, że baneficjent w ramach odrębnej dokumentacji księgowej ma zapewnić kontrolę zachowania proporcji pomiędzy płatnościami z PARP i BGK? Czy mam przez to rozumieć, że dla każdego wydatku projektu mamy mieć rozbite w ewidencji księgowej ile zostało sfinansowane przez Beneficjenta, ile przez PARP a ile przez BGK, czy wystarczy że na odrębne konta księgowe będą ksiegowane transze przelewane przez BGK i PARP tak, aby można było wydrukować zestawienie płatności otrzymanych z tych dwoch źródeł?

Witam,
 zgodnie z umową o dofinansowanie "Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa w ust. 1, w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad" oraz - w odniesieniu do powyższego: "W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Komisji Europejskiej lub wskazanym przez nie podmiotom co najmniej trzech ofert, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta".
W związku z powyższym dwa pytania:
1. Jeśli dokonuję zakupu poniżej 14 000 euro, rozumiem, że nie jestem zobowiązana do przeprowadzenia postępowania ofertowego i RIF/PARP nie może ode mnie żądać okazania 3 ofert?
Pytam, ponieważ nawet zdania w RIFach są podzielone. Jedne twierdzą, że nie trzeba, ale proszą, aby robić sobie np. zestawienia cenowe kupowanych sprzętów, inne - wymagają postępowania ofertowego na wszystko, co prowadzi do sytuacji, że beneficjent powinien przeprowadzać postępowanie ofertowe na zakup 5 długopisów...
2. Czy dla zakupów powyżej 14 000 euro, oferty powinniśmy oceniać wyłącznie pod względem ceny? Tzn. nie można umieścić w ogóle innych kryteriów wyboru w zapytaniu czy można, ale decydująca musi być cena?
Pozdrawiam

Poniższe pytania dotyczą projektów z naboru w 2010 r.

 

 1. Czy wspólnik lub członek zarządu firmy - beneficjenta może być kierownikiem projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej? Zakładając oczywiście, że w/w wydatek jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a w/w wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje i jest najlepszym kandydatem (choćby dlatego że sam ten projekt wymyślił i nikt inny nie wie jak go zrealizować)?

 

2. Czy wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej określone w punkcie 26 wniosku o dofinansowanie są obligatoryjnymi wskaźnikami, o których mowa w umowie o dofinansowanie i które beneficjent ma osiągnąć pod groźbą zwrotu dotacji? Na przykład prognozowany był zysk w wysokości 500,000 złotych, a osiągnięto po trzech latach zysk w wysokości 300,000 złotych - czy beneficjent będzie musiał zwracać dotację? Jeśli, jak słyszałem, "każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie" to jakie będą kryteria tego, że niektóre firmy w podobnym przypadku będą miały zwracać dotacje, a inne nie? Zauważmy, że powoduje to nie tylko bankructwo firmy, ale bankructwo osoby, która poręczyła weksel, więc ktoś poręczający dotację powinien dokładnie wiedzieć na jakich warunkach będzie musiał zwrócić np. pół miliona złotych plus odsetki.

 

 3. Żeby zachować zasadę konkurencyjności w przypadku zakupów powyżej 14000 euro należy przedstawić 3 oferty, z których została wybrana najkorzystniejsza. Co konkretnie należy zrobić (jakie czynności wykonać) w przypadku zakupów na kwotę mniejszą niż 14000 euro lub też czego można nie robić w porównaniu do zakupu powyżej 14000 euro?

 

4. Co oznacza zasada jawności i przejrzystości przy ponoszeniu wydatków związanych z projektem? Czy wszystkie wydatki wszystkich beneficjentów są jawne? Jakie obowiązki ten zapis umowy nakłada na beneficjenta?

 

5. RIF rozpatruje wniosek o płatność w terminie 20 dni, następnie wniosek o płatność idzie do ponownej weryfikacji do PARP. Ile dni ma PARP na weryfikację wniosku o płatność? Jak można się dowiedzieć czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany (lub dlaczego nie)?

 

6. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wszystkie wydatki są wpisane z dokładnością co do złotówki i nie ma możliwości bez aneksu zmienić np. kosztów zakupu różnych usług (zakładając, że nie ma możliwości skorzystania z "przesunięcia 10% między kategoriami", które miałoby sens, gdyby nie dotyczyło kategorii tylko po prostu poszczególnych wydatków; nie załatwia to niestety sytuacji, kiedy np. programista chce 200 złotych więcej, a grafik 100 złotych mniej - wtedy trzeba prosić o aneks, jak rozumiem). W związku z powyższym, żeby uniknąć aneksowania umowy po każdym etapie, czy można w zapytaniu ofertowym skierowanym do potencjalnych wykonawców określić przewidywaną kwotę za jakiś towar czy usługę i wybierać najbardziej korzystną ofertę na podstawie innych kryteriów niż cena, na przykład parametry techniczne, długość gwarancji, zabezpieczenie, doświadczenie oferenta itp.? Na przykład chcemy zatrudnić grafika i mówimy, że wynagrodzenie to 4,000 miesięcznie, a wybieramy ofertę tego, który ma najlepsze portfolio? Albo chcemy wykonać moduł oprogramowania za 100,000 złotych i wybieramy firmę, która ma największe doświadczenie w podobnych pracach?

 

7. Projekt kończy się 30 czerwca 2012 roku, a wskaźniki rezultatu są na koniec 2012 roku. Ostatnie 3 miesiące projektu to kampania reklamowa. W trakcie tych trzech miesięcy kupimy emisje reklam w różnych mediach (np. kampania bannerowa), zapłacimy za nie przelewem do 30 czerwca i dostaniemy faktury od mediów czy agencji reklamowej, bo za reklamy płaci się z góry. Czy jest jakiś problem w tym, że reklamy te będą emitowane (czyli widoczne na stronach WWW mediów) także po zakończeniu projektu czyli 30 czerwca? Chodzi o to, że często kupuje się pewną liczbę odsłon czy kliknięć i nie sposób przewidzieć kiedy użytkownicy "wyklikają" zakupioną liczbę kliknięć.

29 kwietnia (piątek) w godz. 10.00 – 11.00 na forum Portalu Wspieramy e-Biznes odbędzie się kolejna dyskusja z ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotycząca rozliczania projektów w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ekspert PARP odpowie internautom na pytania związane z rozliczaniem realizowanych projektów oraz postara się wyjaśnić zagadnienia, które mogą wydawać się niejasne lub budzą wątpliwości Beneficjentów.

Zapraszamy wszystkich do wpisywania swoich pytań na łamach forum. 

Formularz zgłaszania uwag