E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców

Polityka Prywatności

Zasady podstawowe
Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, NIP 526-25-01-444, powołana na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako administrator danych, przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Portalu Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców oraz dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Informacje, które zawarte są w tzw. logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez PARP wyłącznie w celach związanych z administrowaniem portalem oraz służą do zbierania statystycznych informacji. Mechanizm „cookies" wykorzystywany jest do personalizacji dostarczanych treści, identyfikując użytkownika i uwzględniając jego potrzeby, jednakże najczęściej wymagana jest, w trakcie trwania jednej sesji, autoryzacja użytkownika za pomocą hasła.

Dane osobowe
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako administrator danych osobowych udostępnionych przez użytkownika, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Portalu Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez administratora w celach statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Portalu.

Odbiorca danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dane wymagane podczas rejestracji
Dane zawarte w formularzu składania zapytań można podzielić na obligatoryjne i nieobligatoryjne. W celu wypełniania zadań Punktu Kontaktowego zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 4) ustawy o ochronie danych osobowych, obligatoryjnie  należy podać następujące dane osobowe:

  1. imię nazwisko,
  2. płeć,
  3. nazwę przedsiębiorcy lub organizacji, które reprezentuje osoba zadająca pytanie, jeżeli pytanie zadawane jest w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji,
  4. adres poczty elektronicznej lub kontaktowy numer telefonu.

Pozostałe pola nie są obowiązkowe i służą wyłącznie ułatwieniu wykonywania zadań przez Punkt Kontaktowy.

Treści zamieszczane przez Użytkowników
Treści zamieszczane przez użytkowników na ogólnodostępnych forach, czatach lub galeriach widoczne są dla wszystkich. Treści prywatne, np. wiadomości przesyłane innym użytkownikom, dostępne są wyłącznie dla tych użytkowników.

Treści portalu Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców
Administrator dokłada wszelakich starań, aby informacje zamieszczone na portalu Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców były aktualne i zgodne z prawdą, w szczególności zgodne z obowiązującym prawem oraz właściwą jego interpretacją. Jednocześnie Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z wykorzystaniem uzyskanych informacji. W przypadku wątpliwości lub istotnego ryzyka związanego z właściwym wykorzystaniem uzyskanych informacji zalecamy skorzystanie z usług świadczących profesjonalne doradztwo, w szczególności w zakresie prawa, to jest adwokatów bądź radców prawnych, w celu uzyskania wiążących opinii w zakresie właściwej tematyki.

Przechowywanie i ochrona informacji
Udostępnione administratorowi dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych - Ograniczenia
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może je zmieniać, a także usunąć. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, którego udział w portalu został zakończony, z uwagi na sprzeczne z regulaminem korzystanie z niego, w celu blokady ponownej rejestracji. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania poczty elektronicznej kierowanej do niego, a także do wykorzystania jej, w uzasadnionych przypadkach, do celów dowodowych.

Usługi wspólne

W odniesieniu do usług wspólnych portalu Punkt Kontaktowy dla Usługobiorców i Usługodawców oraz portalu „Wspieramy e-Biznes”, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej polityki prywatności, właściwe są zasady polityki prywatności ustalone dla portalu „Wspieramy e-Biznes”. Politykę prywatności portalu „Wspieramy e-Biznes” znaleźć można pod linkiem http://www.web.gov.pl/polityka-prywatnosci/97_56_polityka-prywatnosci.html.

___ Wydrukuj
PODZIEL SIĘ:


Formularz zgłaszania uwag

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.plPunkt kontaktowy jest skierowany w szczególności do sektora MSP usług elektronicznych oraz internautów - odbiorców tych usług. Jego głównym zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych z zakresu prawa obrotu elektronicznego. Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.